Aplikace pro sledování fyzické aktivity a utváření chování ve prospěch zdravého stárnutí u starších dospělých

January 23, 2023

Téma podpora zdravého stárnutí u starších dospělých je stále více v popředí zájmu. Důvodem je rostoucí počet členů této věkové skupiny a změny ve zdravotní politice vedoucí k podpoře celkového zdraví starších lidí. Jedním z faktorů, které podporují zdravé stárnutí, je fyzická aktivita (FA), u níž bylo prokázáno, že zlepšuje celkový zdravotní stav a předchází nebo snižuje riziko rozvoje nepřenosných onemocnění. Výzkum navíc naznačuje, že udržování FA u starších dospělých zlepšuje jejich každodenní fungování a chrání je před nemocemi souvisejícími s věkem a chatrností.

Naopak fyzická nečinnost je označována za významný rizikový faktor zvýšené nemocnosti a předčasného úmrtí. Různé studie navíc prokázaly její negativní důsledky pro celou ekonomiku, které jsou výsledkem dopadů na rozpočet pro zdravotní péči a snížení produktivity. Jedna studie například ukázala, že v roce 2013 byla fyzická nečinnost odpovědná za přímé náklady na zdravotní péči ve výši 54 miliard amerických dolarů.

Nástup digitálních zdravotních a wellness technologií, včetně aplikací, zařízení a služeb, významně podpořil fyzickou aktivitu. I mezi staršími lidmi jsou tyto technologie stále populárnější. Chybí však studie, které by pozitivní vliv těchto technologií na zlepšení fyzické aktivity u starších lidí po delší dobu sledovaly a vyhodnocovaly.

S cílem vyřešit výše uvedený nedostatek, Kari et al. zkoumali dopad používání aplikace pro sledování fyzické aktivity na chování 241 starších dospělých spojeném s FA během prvních dvou let používání. Průměrný věk studované populace byl 69,8 roku.

Výsledky ukázaly, že používání aplikace pro záznam fyzické aktivity zlepšilo přístup k FA mezi staršími lidmi. Dále se ukázalo, že používání aplikace vedlo ke statisticky významnému zvýšení aktivit jako je chůze, mírná FA a celková FA. Zvýšení úrovně fyzické aktivity bylo konzistentní po celou dobu trvání studie.

Autoři dospěli k závěru, že využívání souboru technologií pro sledování FA, konkrétně aplikací, by mohlo podpořit zdravé chování v oblasti FA mezi staršími dospělými. Tato technologie navíc vedla k trvalé změně chování týkající se FA po dobu 24 měsíců. To znamená, že její zavedení u starší populace by mohlo podpořit zdravé stárnutí, zlepšit kvalitu života této populace a snížit riziko nepřenosných onemocnění. Výsledky tohoto výzkumu mají význam pro jednotlivce i společnost, zejména s ohledem na stárnoucí populaci.

Za překlad článku děkujeme Ondřeji Žižkovi!

Chcete pomoci?
Zajímá vás longevity? Chcete se stát partnerem? Rozhodně dejte vědět!
Kontaktujte nás