Naše vize

Chceme zásadním způsobem zlepšit kvalitu života a tím i naši společnost pomocí prodloužení zdravé a aktivní části našeho života.

Mise

Jsme široce interdisciplinární platforma lidí a organizací s cílem informovat, koordinovat a podporovat aktivity ve společnosti vedoucí k naplnění naší vize.


Dosažení vize

Kvalita našeho života s přibývajícím věkem a nemocemi postupně klesá a stejně tak i naše produktivní zapojení do společnosti. Oddálení procesu stárnutí o jednotky let znamená obrovské zvýšení kvality života mnoha lidí i ekonomické úspory v řádu stovek miliard korun. Především zmenšením výdajů na zdravotní péči, sociální zabezpečení, ale i umožněním přirozeně aktivním lidem být déle produktivní. Naším cílem je pomoci lidem do roku 2030 v průměru získat pět let kvalitního života stráveného v produktivním zdraví.

Koho zapojujeme

Problematika longevity je extrémně složitá a zároveň naráží na řadu mýtů, předsudků a kulturně sociálních vlivů. Proto zapojujeme co nejširší interdisciplinární skupinu lidí a pokrýváme tak celé spektrum potřebných argumentů a potřeb.

Koordinujeme a napomáháme také organizacím, které přispívají k plnění naší víze.Jaké jsou naše aktivity

 • Křížová informovanost odborných skupin o aktuální vědě a pokroku v oblasti výzkumu a léčení stárnutí (pomocí intenzivních kontaktů s nejlepšími světovými pracovišti v oboru).
 • Podpora diskuse v oblasti longevity v rámci společnosti v ČR, vč. informování široké veřejnosti pomocí specificky zaměřených zpráv pokrývajících relevantní aspekty stárnutí i výzkumu s ním souvisejícího. 
 • Organizování online výměny informací, názorů, fyzických setkání, kulatých stolů, přednášek a konferencí.
 • Oslovování klíčových influencerů z jednotlivých společenských oblastí a koordinování jejich zapojení do komunikace naší vize cílovým skupinám.
 • Spolupráce se subjekty státní správy, neziskového sektoru i politickými stranami s cílem prosazení naší vize do programů a veřejných politik v příslušných oblastech.
 • Podpora rozvoje odborného vzdělávání spojeného s oblastí longevity v klíčových oborech před nástupem do praxe (např. lékařské fakulty).
 • Pomoc jednotlivým zapojeným organizacím a jedincům se zajištěním a případně financováním podpůrných aktivit.


Časování

Pro dosažení naší vize budujeme širokou a silnou základnu což vyžaduje důkladnou přípravu zdola. Rámcový harmonogram:

2020 - plánování a vybudování interdisciplinární odborné podpory, tvorba argumentace a podpůrných zdrojů, budování partnerství

2021 - organizace a podpora podpůrných aktivit zapojených lidí a organizací, informační kampaň mezi influencery; mezinárodní propojení

2022 - obecná informační kampaň


Hlavní aspekty longevity

 • Fyzické a duševní zdraví
 • Smysl života a aktivity
 • Ageismus
 • Zabezpečení života včetně finančních aspektů


Organizační struktura

LongevityForum.eu (LF) je registrováno jako zapsaný spolek. Spolupráce je řešena smluvním způsobem. LF může dále vstupovat do konkrétních podpůrných aktivit jako partner či spolupodílník.


Zakládající tým a spolupracovníci

1.6.2020